سبک مقابله ای و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر تهران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سبک مقابله ای و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر تهران فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سبک مقابله ای و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر تهران فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سبک مقابله ای و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر تهران فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سبک مقابله ای و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر تهران فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف رابطه و تاثیر ساختار شخصیت بر سبک های مقابله ای و بهزیستی ذهنی دانش آموزان بود از نظر روش جز تحقیقات توصیفی محسوب می شود و از نظر هدف جز تحقیقات مقایسه ای می باشد . مطالعه تعیین ارتباط بین ساختارشخصیتی مادران با سبک های مقابله ای و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختران پایه دوم دوره دوم دبیرستان شهر تهران بود این پژوهش از نظر هدف از نوع نظری ، توصیفی و به شیوه همبستگی بود . با توجه به اینکه جامعه این تحقیق کهعبارتند از کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه شهر تهران که تعداد آنها حدود 7000 نفر بودند . بر اساسفرمول کوکران بایستی 198 دانش آموز به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. و به عنوان آزمودنی های این پژوهش پاسخگوی سوالات پرسشنامه های پژوهش بودند . روش پژوهش میدانی است و جامعه آماری در تحقیق حاضردانش آموزان و مادران آنها در شهر تهران است که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(NEO (با 88/0 بهزیستی ذهنی و زیر مقیاسهای بهزیستی هیجانی،78/0 بهزیستیروانشناختی78/0 و بهزیستی اجتماعی87/0 ، پرسشنامه سبک مقابله ای 87/0ضریب آلفای کرونباخ داشتند . سپس در جامعه اصلی اجرا شد که از آزمون های های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است و دلیل استفاده ازاین آزمون نرمال و توزیع مناسب داده ها بود. و به این تنیجه رسید که بین ساختار شخصیت با سبک های مقابله ای وبهزیستی ذهنی رابطه دارد .

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید